Location:Home > News > Company NewsCompany News

顾大嫂方便年糕已隆重上市,请关注!

Time:2008-5-11 9:18Hits:1239

顾大嫂方便年糕已隆重上市,敬请关注。
顾大嫂方便年糕目前有四种口味:
    酸辣香菇鸡年糕
    香辣牛肉年糕
    宫廷雪菜年糕
    回锅肉年糕